Med røtter og vinger

Disse oppleggene er utviklet gjennom prosjektet “Med røtter og vinger” i Kautokeino kommune, og  tar utgangspunkt i læreplanene for fag, der ulike fag knyttes sammen i arbeidet med opplegg knyttet til samisk tradisjon og kultur. Oppleggene knyttes også til den overordnede delen og de tverrfaglige temaene, som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Eksempler på undervisningsopplegg prosjektet har utviklet, er knyttet til sennagress, ved saging og matematikk, den samiske skapelsesberetningen, puls og samisk musikk, lage bruksgjenstander, fjøsstell, slaktedag og snø.

Seriene inneholder flere interessante temaer som har overføringsverdi til andre områder og «røtter» i Norge.

Roehtsigujmie jïh såajajgujmie

Prosjekte «Roehtsigujmie jïh såajajgujmie» Guovdageaidnun tjïeltesne leah daejtie boelhkide evtiedamme, mah faagi learoesoejkesjh våaroeminie utnieh jïh gusnie ovmessie faagh aktanieh barkosne saemien kultuvrine. Boelhkh aaj vïedteldahkesne dan orre bijjemes bealan jïh dejtie dåaresthfaageles teemide, goh monnehke evtiedimmie, demokratije jïh meatanårrojevoete jïh almetjehealsoe jïh jieledehaalveme.

Prosjekte «Roehtsigujmie jïh såajajgujmie» Guovdageaidnun tjïeltesne leah daejtie boelhkide evtiedamme, mah faagi learoesoejkesjh våaroeminie utnieh jïh gusnie ovmessie faagh aktanieh barkosne saemien kultuvrine. Boelhkh aaj vïedteldahkesne dan orre bijjemes bealan jïh dejtie dåaresthfaageles teemide, goh monnehke evtiedimmie, demokratije jïh meatanårrojevoete jïh almetjehealsoe jïh jieledehaalveme.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket