Identitet, selvbilde og kultur ISK VGO

LearnLab – identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggjøre begrepene identitet, selvbilde og kultur. Det består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge uønskede hendelser.  

Innhold:

Learnlab ISK er bygget opp rundt de tre kjernekomponentene identitet, å være sammen og kropp og seksualitet. De er lagt i serier med en klar progresjon fra 1. klasse til og med videregående skole. Den gjennomgående teorien er å kjenne seg selv, speile seg i andre, synliggjøre forskjellighet og at det i seg selv er en styrke. Gjennom prosesser utfordres elevene til å reflektere rundt begreper og bruke dem i ulike sammenhenger for å kunne operere innenfor et sett kriterier og sette egne grenser.

Det følger lærerveiledning til hver serie og til hvert undervisningsopplegg.

Identitet

Undervisningsøktene har flere målsettinger, speile seg selv i en gruppe og se hvilken betydning gruppen og ulike roller har for identitetsutviklingen. De tar opp personlig og sosial identitet med størst fokus på sosial identitet. Hvordan definere våre handlinger og hvem vi er? Øktene skaper en dypere forståelse for identitet – hva er det som lar seg påvirke? Øktene ender med en refleksjon rundt hvordan de kan beskytte identiteten sin, Samtalen, undringen og refleksjonen er sentral i alle økter om identitet. Her synliggjøres betydningen av tilhørighet og styrken som ligger i forskjellighet.

 

Oahpahusa mihttomearri lea addit čiekŋalet ipmárdusa identitehta mearkkašumis. Doaba geavahuvvo metaforan luopmánii. Dás buohtastahttit olbmo luopmániin go lea sáhka siskkit substánssas. Ulbmilin lea fuomášuhttit makkár seammaláganvuođat ja iešguđetláganvuođat gávdnojit ja árvvusatnit sierraláganvuođaid. Sátnevádjasat leat oassin min ruohttasiin ja oahpahusas leat oasit sátnevadjasiid mearkkašumi birra. Sámi kultuvra ja árbevierru lea nannosit čadnon lundui. Oahppit galget govvidit iežaset doahpagiid mat dábálaččat geavahuvvojit luonddu birra. Ságastallan, imaštallan ja reflekteren leat dehálaččat maiddái joatkkaskuvllas. Árvvusatnit sierraláganvuođaid lea givrodat ja dan ferte čalmmustahttit. Oahppit sáhttet čállit iežaset girjjis Storylabas dahje ásahit dohko girjji man sáhttá gohčodit juogo “Mu identitehta”, mu “Giisá” dahje mu “Árdnabumbá”.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Å være sammen (vennskap, mobbing, nettvett og vold)

I temaet “Å være sammen” inngår vennskap, mobbing, nettvett og vold. Elevene blir utfordret på egen språkbruk, samt egne og andres handlinger. Inkludering og identitet er sentrale begrep. I disse øktene er klassesamtalen sentral. Det er viktig å sette av god til å ta opp elevenes svar, undre seg, reflektere og bygge videre på enkelte utsagn.

“Ovttastallat” fáddái gullet ustitvuohta, olmmáivuohta, givssideapmi, neahttadáidu, gárrendilli ja veahkaváldin. Dat hástala ohppiid iežaset giellageavaheami, ja sihke iežaset ja earáid daguid. Inkluderen ja iešdovdu leat guovddáš doahpagat. Hárjehusain lea luohkkáságastallan guovddážis. Lea mávssolaš bidjat buori áiggi ohppiid vástádusaid gieđahallamii. Imaštallat, reflekteret ja muhtun oaiviliid atnit vuođđun viidáseappot. Oahppit sáhttet čállit iežaset girjjis Storylabas dahje ásahit dohko girjji man sáhttá gohčodit juogo “Mu identitehta”, mu “Giisá” dahje mu “Árdnabumbá”.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og seksualitet

Serien kropp og seksualitet inneholder rus, seksualitet og overgrep. Den består av oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som rus, seksualitet og overgrep. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og kan forebygge uønskede hendelser.  

Flere av oppleggene inneholder spørsmål til refleksjon som kan være krevende. 

Oahpahus lea seksualitehta, illasteami ja gárrendilli birra.Seksualitehta lea ilu, ovddasvástádusa ja luohttevašvuođa birra. Dasa lassin mainna lágiin láhttet earáiguin, movt oažžut buriid jurdagiid ja oainnu iežamet rupmaša ektui. Seammás leat seksualitehtas maiddái heajos bealit. Oahpahus gárrendili birra lea digaštallan mas vuođđun leat ohppiid jurdagat ja boasttuipmárdusat gárrenmirkkuid ektui. Oahppit sáhttet čállit iežaset girjjis Storylabas dahje ásahit dohko girjji man sáhttá gohčodit juogo “Mu identitehta”, mu “Giisá” dahje mu “Árdnabumbá”.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket