Nytt medlem i LearnLab teamet

Share This Post

Denne hausten ansatte LearnLab ein dyktig pedagog: Elin Hofstad og Erlend Kobro. Han har lærarbakgrunn og eit sterkt engasjement for djup læring og verdien av digitale verktøy i klasserommet. Bli betre kjent med han her!

Erlend Kobro – Digital Learning Manager

Erlend har bakgrunn som lærar i Bærum, ein av kommunane som har kommet lengst i bruka av teknologi i skulen. Frå 2014 jobba han med 1:1 teknologi i klasserommet ved Vøyrenga skule. Erlend har vore involvert i utviklinga av eit lærarutdanningsprosjekt i Bærum kommune, vore kursleiar for kurs om digital pedagogikk, og vore utviklingsleiar på skulen kor han jobba som lærar. Dei siste åra har Erlend blitt sertifisert som Apple instruktør og blitt utvald som ein av Noregs få Apple Distinguished Educators og Apple Professional Learning Specialists. Han er også sertifisert som Master Trainer i bruka av Microsoft 365 for utdanning og sertifisert som Google Educator.

Dei siste 5 åra har Erlend samarbeida med fleire viktige aktørar innanfor kurs og opplæring for lærarar, før han blei ansatt hos LearnLab. Sidan januar 2018 har han jobba fulltid med leiarutvikling, ferdigheitsutvikling og prosessleiing for skuler i Noreg og Sverige. Erlend er populær kurs- og foredragshalder, og heldt hyppige workshops, inspirerande foredrag og kurs- blant anna om digital didaktikk og digitale verktøy for utdanning.

Erlends lidenskap er skular kor elevanes trivsel, motivasjon, og meistring står i fokus – og kor lærarar har tilstrekkeleg kompetanse og tilgjengelege verktøy for å gje elevane variert og relevant utdanning.

More To Explore
Digitale ressurser for fjernundervsining

Digitale ressursar for fjernundervsining

Med LearnLabs digitale læringsverktøy kan lærarar leggje til rette for god heimeundervisning, og samstundes arbeide vidare med sentrale omgrep i Fagfornyinga. LearnLab vil leggje ut